Algemene Voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Centrum voor Voettherapie Hoogeveen V.O.F. , Bilderdijkplein 21, 7901 JM Hoogeveen.

 

1) Om ook de administratieve en financiële kant van uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen treft u hier onze algemene voorwaarden aan. Wanneer u zich laat behandelen door één van onze Podotherapeuten ontstaat een zogenaamde ‘behandelovereenkomst’. Natuurlijk vloeit uit deze behandelovereenkomst de verplichting voort om uw behandelaar te vergoeden voor geleverde diensten. De onderstaande voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen patiënt en behandelaar, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij een vervolgafspraak, betrekking hebbende op een eerdere overeenkomst, zijn deze bepalingen eveneens van toepassing. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 

2) Facturering gebeurt rechtstreeks aan u direct na de behandeling of bij het ophalen van de therapeutische hulpmiddelen. U kunt de factuur bij voorkeur per pin of contant in ons Centrum voor Voettherapie voldoen. Indien u niet gelijk afrekent, is de uiterste betaaltermijn 14 dagen!

3) Indien u de factuur niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen na factuurdatum voldaan heeft, bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en brengen wij administratiekosten in rekening.

4 ) Als u na de 3e aanmaning nog niet betaald hebt, gaat de niet betaalde factuur naar ons incassobureau ter incassering. De hieraan verbonden incassokosten bedragen volgens de wet 15% voor een hoofdsom tot € 2500,00 met een minimum van € 40,00, exclusief rente.

5) De kosten van behandeling van een patiënt jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door de wettelijk vertegenwoordiger. Een patiënt van 16 of 17 jaar is zelf de kosten van de behandeling verschuldigd, tenzij de wettelijk vertegenwoordiger schriftelijk heeft bevestigd de kosten te zullen voldoen.

 

6) U dient zelf zorg te dragen voor eventuele declaratie van onze factuur bij uw eigen zorgverzekering. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanspraak op een vergoeding van uw ziektekostenverzekeraar. Wij kunnen u niet garanderen dat er een vergoeding zal plaatsvinden. In de praktijk blijken de meeste verzekeraars een hele of gedeeltelijke vergoeding te verstrekken. Voor patiënten met diabetes mellitus kunnen andere voorwaarden gelden. Wij adviseren u de polisvoorwaarden te raadplegen.

 

7) Gemaakte afspraken (mondeling of telefonisch) kunnen tot 24 uur van te voren geannuleerd worden. Wij behouden ons het recht voor afspraken die zonder tijdige afmelding verzuimd worden of binnen 24 uur voor de
afspraak geannuleerd worden in rekening te brengen. Wanneer u uw controle afspraak verzuimt, wordt de eventuele vervangende afspraak alsnog in rekening gebracht.

 

8) U bent verplicht alle door ons gemaakte kosten te vergoeden. Mondelinge toestemming of het plaatsen van een handtekening na het onderzoek waarbij u akkoord gaat met het vervaardigen van podotherapeutische zolen, ortheses of nagelbeugels is geldend.

 

9) Onze podotherapeuten verplichten zich tot het handelen naar zijn of haar beste kunnen. Om de kwaliteit en de service te waarborgen zijn al onze podotherapeuten lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) en staan ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Zolen, ortheses en nagelbeugels zijn therapeutische hulpmiddelen, er kan daarom nooit garantie op het effect van deze hulpmiddelen worden gegeven. Aanpassingen van zolen/ortheses binnen 2 maanden na aflevering (of tot de eerste controle afspraak) vallen binnen de service en worden daarom niet in rekening gebracht. Alle pedicures die werken in het Centrum voor Voettherapie zijn lid van ProVoet en staan ingeschreven bij het Kwaliteitsregister voor Pedicures (KRP). Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft u in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling.

 

10) Klachten kunt u schriftelijk indienen bij:  Centrum voor Voettherapie, Bilderdijkplein 21, 7901 JM Hoogeveen, of per mail: info@voettherapie.nl

11) Wij zijn niet aansprakelijk voor vermissing, verlies of beschadiging van uw bezittingen of voor enige andere door u geleden schade.

 

Centrum voor Voettherapie
Bilderdijkplein 21
7901 JM Hoogeveen
Email: info@voettherapie.nl
K.v.K. 69330271